Hvem er vi?

Herfølge Skytteforening blev grundlagt i 1878, som en del af De danske Skytteforeninger (i dag DGI Skydning) som er de ældste idrætsforeninger i Danmark.


Foreningen er 71. kreds, Roskilde, under DGI midt- og Vestsjælland - skydning.


Vi består af ca. 100 medlemmer, fordelt på børn, juniorer, voksne og seniorer.

Bestyrelsen


Bestyrelsen pr. d. 31-03-2023 består af følgende personer:Formand: Niels Peter Jensen (tlf: +45 2046 9414). Mail: info@herfoelge-skytteforening.dk


Næstformand: Vibeke K. Christensen (tlf: +45 2126 9454). Mail: web@herfoelge-skytteforening.dk


Kasserer: Steen Pedersen


Bestyrelsesmedlem: Bjarne Sigtenborg
Bestyrelsesmedlem: Per Bo Rasmussen
Bestyrelsesmedlem: Dan Nielsen

Bestyrelsesmedlem: Michael Nørtoft Christensen


Suppleanter: Alexandra Damgaard, Mikkel Andersen & Morten Sigtenborg


Bilagskontrollant: Peter Bonde Pedersen
Herfølge Skytteforening indhenter børneattest på alle bestyrelsesmedlemmer og skytteinstruktører.Foreningens vedtægter

§ 1.
Foreningens navn er HERFØLGE SKYTTEFORENING stiftet i år 1878.
Foreningen er hjemmehørende i Køge kommune, i Region Sjælland


§ 2.
Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke, at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel, samt at udbrede kendskabet til og vedligeholde færdighed i skydning som amatøridræt.


§ 3.
Foreningen er som kreds nr. 071 tilknyttet DGI Midt- og Vestsjælland Skydning, og derved underkastet denne organisations love og vedtægter.


§ 4.
Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig foreningens formål og love.
Som støttemedlemmer kan optages enhver.
Kontigenter for såvel aktive – som støttemedlemmer fastsættes af bestyrelsen.
Kontigentet betales helårsvis forud.
Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når der er grund dertil. Det udelukkede medlem kan indanke sin sag for DGI Midt- og Vestsjælland Skydning.
I tilfælde af kontingentrestance kan bestyrelsen udelukke et medlem, når der herom gives vedkommende skriftlig varsel på mindst 8 dage. Udelukkes et medlem på grund af restance, kan vedkommende kun optages på ny, såfrem det skyldige beløb er betalt.

Ingen kan repræsentere mere end én skytteforening i samme skydeart, dog kan et medlem repræsentere en anden forening i en idræt, som ikke dyrkes i HERFØLGE SKYTTEFORENING.
Anmeldelse om flytning fra en forening til en anden skal ske til både den fraflyttede og tilflyttede forening.


§ 5.
Våbenloven: Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtet til at give orientering til politiet eller om fornødent at tilbagekalde påtegninger over for et medlem, der efter bestyrelsens
skøn, af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.


§ 6.
Ordinær generalforsamling. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der ved skriftlig meddelelse indkaldes, til hvert år i første kvartal med mindst 10 dages varsel. Forslag der ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

Kun aktive medlemmer over 16 år, der har været medlem i de sidste 2 måneder og som ikke er i kontigentrestance, har stemmeret.

Kun fremmødte medlemmer har stemmeret.
På generalforsamlingen afgøres alle sager ved simpel stemmeflertal, d.v.s. over halvdelen af afgivne stemmer (eksklusive blanke og ugyldige), dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt til ændring af – og tilføjelse til – vedtægterne skriftlig afstemning med mindst 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget.

Alle
valg skal ske skriftligt, hvis blot ét medlem fremsætter ønske herom.
Generalforsamlingens forhandlinger og beslutninger indføres i foreningens protokol og underskrives af dirigenten.


På den ordinære generalsorsamling forelægges følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetæller
2. Formandens beretning
3. Kasseren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse, supplanter og revisorer
6. Drøftelse af kommende års aktiviteter.
7. Eventuelt.


§ 7.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.
Ligeledes kan 10 stemmeberettigede medlemmer kræve ekstraordinær generalforsamling afholdt, når der skriftligt fremsættes ønske herom med forslag til dagsordenen.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter, at kravet er modtaget herom.


§ 8.
Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 5 – 7 medlemmer, hvoraf alle skal være myndige. Bestyrelsen vælges for en periode på 2 år, således at 3-4 afgår på lige årstal og 2-3 i ulige årstal.Ved et lige antal bestyrelsesmedlemmer tæller formandens stemme dobbelt.

Desuden vælges en 1-3 suppleanter, der er på valg hvert år.

På generalforsamlingen vælges også 1 revisor, der er på valg hvert år.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer. Disse tegner foreningen.
Ved køb, salg og optagelse af lån, tegnes foreningen dog af den samlede bestyrelse.
Kasseren er sammen med bestyrelsen ansvarlig for regnskab og kassebeholdningen.
I tilfælde af formandens frafald indtræder næstformanden i hans sted.


§ 9.
Foreningen er en selvstændig, juridisk enhed, der kan påtage sig forpligtelser og selv hæfter for disse. Derimod hæfter bestyrelsesmedlemmer og foreningens medlemmer ikke for foreningens forpligtelser.


§ 10.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3-4 af dens medlemmer er til stede.
Vedtagelser i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor.
Bestyrelsen holder møde, når formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer forlanger det. Der føres protokol over det passerede og de vedtagne beslutninger, og den underskrives af bestyrelsen senest ved næste møde.
Hvis et medlem af bestyrelsen, (eller suppleant til bestyrelsen) gentagne gange overtræder vedtægter, gældende love og regler, kan bestyrelsen beslutte at suspendere det pågældende medlem. En suspension kan eventuelt derefter
behandles på førstkommende generalforsamling.


§ 11.
Foreningens regnskabsår går fra den 1. januar til den 31. december.


§ 12.
Til i samarbejde med bestyrelsen at varetage foreningens daglige skydning udpeges af bestyrelsen: Skydeledere og hjælpere efter behov. Det er bestyrelsen alene der bestemmer, hvem der skal have nøgler til skydebane og våbenskabe.


§ 13.
Foreningens opløsning kan kun finde sted på en til dette formål indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Mindst halvdelen af foreningens medlemmer skal være mødt, og forslaget om foreningens opløsning skal vedtages ved
skriftlig afstemning med mindst ¾ af de afgivne stemmer for forslaget.
Er halvdelen af medlemmerne ikke mødt eller opnås ikke ¾ majoritet, indkaldes til en ny generalforsamling – dog tidligst 14 dage efter. Uanset antal fremmødte stemmeberettigede medlemmer kan beslutningen om opløsning træffes med mindst ¾ af de afgivne stemmer for forslaget.
Ved opløsning af foreningen tilbageleveres til regionen alt, hvad der er modtaget til lån af denne, ligesom foreningens ejendele og fane afleveres til midlertidig opbevaring.


Således vedtaget og opdateret på generalforsamlingen den 28 marts 2019


Vi passer også på dine data!

Du kan læse mere om Herfølge Skytteforenings persondatapolitik her: